STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE
DZIECIAKOWOStowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego św. Józefa w Rzeszowie "Dzieciakowo", zostało założne przez grupę rodziców dzieci we wrześniu 2015 roku.

Z grupy kilkunastu osób przy udziale dyrekcji Przedszkola Publicznego św. Józefa w Rzeszowie zostały wypełnione formalności prawne oraz wyłonione niezbędne struktury stowarzyszenia.

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz przedszkola i jego dobra.


Przekaż 1% podatku:


Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego św. Józefa „Dzieciakowo” - 30 listopada 2017 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT(28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000587729

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy edukacyjnych, zabawek, dofinansowanie zajęć dodatkowych i wycieczek organizowanych przez Przedszkole.

Każdego złotówka zbliża nas do spełnienia marzeń naszych dzieci.

Dziękujemy bardzo!

W imieniu Stowarzyszenia DZIECIAKOWO
Zarząd: Agata Piela, Dariusz Łuka, Krzysztof Werelusz


Cele stowarzyszenia:


1) Działania na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności i zwiększenia zainteresowania środowisk lokalnych sprawami przedszkola.

2) Działalność oświatowa, edukacyjna i kulturalna na rzecz przedszkola.

3) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo przedszkole.

4) Promocja wychowania wg wartości polskiej tradycji oraz zasad chrześcijańskich.

5) Promocja małżeństwa i rodziny.

6) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznych i obywatelskich.

7) Działalność sprzyjająca rozwojowi przedszkolnemu i szkolnemu dzieci i młodzieży.

8) Pomoc materialna i organizacyjna w stosunku do placówek oświatowych.

9) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

10) Działalność charytatywna.

11) Ochrona i promocja zdrowia.

12) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

13) Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w tym wakacyjnego.

14) Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji.

15) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

16) Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

17) Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w tym alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie i innym.

18) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

19) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

20) Promocja i organizacja wolontariatu.

21) Działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

22) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.